Ảnh lễ truyền chức Phó Tế Phát Diệm năm 2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

Tại Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục giáo phận Phát Diệm – đã chủ sự thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 12 thày đại chủng sinh đã mãn khóa đại chủng viện tháng 5 năm 2018