Ảnh: Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hình ảnh: Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nữ Tu Maria NGUYỄN THỊ MỸ DUNG – Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, sinh ngày 25.10.1985. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15g30 Thứ Hai, ngày 09 tháng 11 năm 2020, tại Hội dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 08g00 ngày Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020, tại Hội dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, an táng tại Đất thánh Lương Hoà Thượng.
Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung
Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung
Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung
Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hình: Phêrô Cường, Têrêsa Mai An – GP Mỹ Tho
<