Cáo phó: Nữ tu Têrêxa Uxula Phạm Thị Mai

Trực tiếp Thánh Lễ

Nữ tu Têrêxa Uxula Phạm Thị Mai