Cáo phó: Nữ tu Têrêxa Đỗ Thị Thục

Trực tiếp Thánh Lễ

Nữ tu Têrêxa Đỗ Thị Thục sinh ngày 1-11-1942 tại giáo họ Thiện Giáo, giáo xứ Đạt Giáo, giáo phận Thanh Hóa, đã được Chúa gọi về lúc 11h45, ngày 22-6-2020 tại Hội Dòng MTG Thanh Hóa

Nữ tu Têrêxa Đỗ Thị Thục