Cáo phó Nữ tu Têrêxa Cyrilla Nguyễn Thị Cảnh

Nữ tu Nguyễn Thị Cảnh

<