Cáo phó: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thủy

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: caimonmtg@gmail.com

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.(Lc 23, 46)

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thủy

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THỦY

Sinh ngày 21. 12. 1940

Tại Họ Đạo Ba Lai – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 21 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2020

Khấn Dòng: 56 năm

Hưởng thọ: 80 tuổi

Nghi thức nhập quan:

9 giờ ngày 13 tháng 05 năm 2020

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Năm, ngày 14 tháng 05 năm 2020

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị TÊRÊSA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

Tổng Phụ Trách

<