Cáo phó: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lành

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855
Email: caimonmtg@gmail.com

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh
Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lành

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ LÀNH

Sinh ngày 11. 09. 1934
Tại Họ Đạo Bãi Xan – Trà Vinh
Đã được Chúa gọi về
Lúc 14 giờ 00’ ngày 15 tháng 05 năm 2020
Khấn Dòng: 63 năm
Hưởng thọ: 86 tuổi
Nghi thức nhập quan:
19 giờ 00’ ngày 15 tháng 05 năm 2020
Thánh Lễ An Táng được cử hành
Vào lúc 15 giờ 00’ Thứ Bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2020
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị TÊRÊSA, và cầu nguyện cho người chị
em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ
Tổng Phụ Trách

<