Cáo phó: Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nụ

Trực tiếp Thánh Lễ

Cáo phó Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nụ

Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nụ