Cáo phó: Nữ tu Maria Phan Thị Quý

Trực tiếp Thánh Lễ

[googleapps domain=”drive” dir=”file/d/1XaG047AISYfVoFpP-f9H_WAlhcY717Ln/preview” query=”” width=”700″ height=”1000″ /]