Cáo phó: Nữ tu Maria Phan Thị Mát

Đài Phát Thanh Vatican

Cáo phó: Nữ tu Maria Phan Thị Mát

Nữ tu Maria Phan Thị Mát