Cáo phó: Nữ tu Anton Padova Nguyễn Thị Mến

Trực tiếp Thánh Lễ

Nữ tu Anton Padova Nguyễn Thị Mến sinh ngày 19-5-1960 tại giáo xứ Xuân Hòa, giáo phận Thái Bình. Đã được Chúa gọi về lúc 6h20, ngày 2-7-2020, hưởng thọ 60 tuổi – khấn dòng 26 năm

Nữ tu Anton Padova Nguyễn Thị Mến