Cáo phó: Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trong niềm tin vào Chúa Kit ô tử nạn và phục sinh. Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin:

Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG