Cáo phó: Nữ Tu Anê Théodorine Nguyễn Thị Ba

Trực tiếp Thánh Lễ