Cáo phó Nữ tu Anê Phan Thị Thoa

Nữ tu Anê Phan Thị Thoa – Hội Dòng MTG Phát Diệm, sinh ngày 14-7-1986 tại Ninh Bình. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6h30, Thứ Tư ngày 21-7-2021 tại tu viện Nhà Mẹ Nữ tu Anê Phan Thị Thoa

<