Cáo phó: Linh mục Phêrô Hoàng Kym

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn

Vừa mới qua đời lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn

Cha sinh ngày : 15 tháng 09 năm 1934 Tại : Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định (giáo họ Gò Dài, giáo xứ Gò Thị)Linh mục Phêrô Hoàng Kym

1947 – 1957 : Học Tiểu Chủng viện: Làng Sông, Nha Trang và Bùi Chu (Sài Gòn)

1957 – 1959 : Thực tập mục vụ tại giáo xứ Ái Nghĩa (Quảng Nam) và Mằng Lăng

1959 – 1965 : Học Đại Chủng Viện Xuân Bích: Sài Gòn, Huế, Vĩnh Long

29.04.1965 : Thụ phong linh mục

1965 – 1975 : Giáo sư Chủng viện Qui Nhơn

1975 – 1997 : Cha sở giáo xứ Tân Dinh và giáo xứ Công Chánh

1997 – 2016 : Cha sở giáo xứ Qui Đức

2005 – 2016 : Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn

2016 – 2020 : Hưu dưỡng tại Chủng viện Làng Sông

XIN QUÝ CHA TRONG GIÁO PHẬN DÂNG 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA PHÊRÔ

Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha PHÊRÔ được hưởng nhan thánh Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHA PHÊRÔ HOÀNG KYM – NGUYÊN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN QUI NHƠN

I – THỨ BA, NGÀY 12/5/2020
19g00 : Đón tiếp thi hài
20g00 : Thánh lễ đưa chân – Canh thức cầu nguyện.

II – LỄ VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN : Từ ngày 13/5/2020 đến ngày 14/5/2020

1. Thứ Tư, ngày 13/05/2020.

BUỔI SÁNG:
05g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
07g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
09g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.

BUỔI CHIỀU:
15g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
17g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
19g00 : NGHI THỨC NHẬP QUAN – THÁNH LỄ.
20g00 : Canh thức cầu nguyện.

2. Thứ Năm, ngày 14/05/2020.

BUỔI SÁNG:
05g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
07g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
09g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.

BUỔI CHIỀU:
15g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
17g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
19g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
20g00 : Canh thức cầu nguyện.

III – THÁNH LỄ AN TÁNG : Thứ Sáu, ngày 15/5/2020
04g45 : Di quan từ Chủng viện ra Nhà Thờ Chính Toà.
05g00 : THÁNH LỄ AN TÁNG (Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ tế)
06g30 : Nghi thức tiễn biệt và Di quan về Làng Sông.
08g00 : Tập trung tại Chủng viện Làng Sông – Viếng nhà nguyện và cầu nguyện.
08g30 : Di Quan về nghĩa trang linh mục Làng Sông – Nghi thức Hạ huyệt.

Trong tình hiệp thông, xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô; xin quý tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho Cha Phêrô được hưởng hạnh phúc với Chúa.
Qui Nhơn, ngày 12 tháng 5 năm 2020

Trưởng Ban Lễ Tang
Lm. Giuse Trương Đình Hiền
Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Trưởng ban lễ tang : Cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại Diện

Phó 1 : Cha Phêrô Đặng Son – Trưởng Ban Điều phối HĐLM.

Phó 2 : Cha Giuse Lê Kim Ánh – Cha sở Chính Toà kiêm Hạt Trương Qui Nhơn.

Phó 3 : Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Giám Đốc Chủng viện Qui Nhơn

Phó 4 : Cha Gioan Võ Đình Đệ – Quản lý TGM. Qui Nhơn.

<