Cáo phó Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình

Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam Kính Báo:Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình

Tu sĩ Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình, Ofm

Sinh ngày 24.6.1973 tại Sài Gòn

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17g00 thứ hai ngày 17.2.2020
Tại Cộng đoàn Phanxicô Đakao
Hưởng dương 47 tuổi, 20 năm khấn dòng, 11 năm Linh mục

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phaolô sớm hưởng nhan thánh ChúaLinh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình

<