Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh

Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh

<