Cáo phó: Linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, Dòng Thánh Tâm Huế

CSC – Tu sĩ Linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, Dòng Thánh Tâm Huế, đã được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại Bệnh viện Trung Ương Huế.
tin buồn công giáo

Cáo phó Tu sĩ linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, Dòng Thánh Tâm Huế

<