Cáo phó Cha Matthêu Nguyễn Mạnh Thu

Cáo phó: Linh mục Matthêu Nguyễn Mạnh Thu, an táng 8g30 ngày 14.2.2022Cáo phó Cha Matthêu Nguyễn Mạnh Thu

<