Cáo phó Cha Giuse Trần Ngọc Thao

Cha Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT vừa được Chúa gọi về lúc 5:05 ngày 05.06.2021 tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.Cha Giuse Trần Ngọc Thao


Cha Giuse sinh ngày 24.04.1935
Khấn Dòng: 15.08.1954
Lãnh sứ vụ linh mục: 05.09.1959
Cha Giuse Trần Ngọc Thao từng là Giám tỉnh DCCT từ năm 1981 đến 1993, Giám đốc học viện DCCT, Bề trên Chánh xứ giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn, giáo sư Kinh Thánh, thành viên nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ…

Cha Giuse Trần Ngọc Thao Cha Giuse Trần Ngọc Thao
Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

<