Cáo phó Cha Giuse Trần Ngọc Diệm

Video Thánh Lễ An Táng
Cha Giuse Tran Ngoc Diem

Cáo phó Cha Giuse Trần Ngọc Diệm

<