Cáo phó Cha Giuse Nguyễn Đình Bốn

Trực tiếp Thánh Lễ

Cáo phó Cha Giuse Nguyễn Đình Bốn