Linh mục là người biết “nhớ” – Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng