Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội sáng ngày lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên Trời ngày 15/8/2019.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2019

<