Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giảng trong Thánh Lễ An Táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Xemthêm: Tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

<