Đức Cha Phêrô giảng trong trong LỄ NHẬN TÒA của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

0
173