Cha Giuse Trần Đình Long ngày 7/10/2019

Trực tiếp Thánh Lễ