ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong thánh lễ tạ ơn Luy Nguyễn Anh Tuấn

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong thánh lễ tạ ơn Luy Nguyễn Anh Tuấn