Bài giảng Thánh lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 18h00, 9/12/2019Bài giảng Thánh lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 2019

<