Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-7-2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng Thánh lễ ngày 26-7-2020 – Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A