Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Giảng trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh tại Tà Pao ngày 13/12/2019Trực tiếp Thánh lễ bế mạc năm thánh tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao