Bài giảng Lễ Truyền Tin 2020 của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng Lễ Truyền Tin 2020 của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ TRUYỀN TIN -25-3-2020
Thánh Lễ trực tuyến – LỄ TRUYỀN TIN cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020