Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

    Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

    Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nguồn: TGP Saigonhttps://www.youtube.com/watch?v=9UTubuDh5Cs

    Người đăng: Giáo Phận Phát Diệm vào Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

    Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

    <