Bài giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô 2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng trong Thánh Lễ Mình Máu Chúa Kitô ngày 14-6-2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục giáo phận Mỹ Tho