Bài giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô 2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

    Lịch Công Giáo Năm 2021

    Bài giảng trong Thánh Lễ Mình Máu Chúa Kitô ngày 14-6-2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục giáo phận Mỹ Tho