Bài giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô 2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

    Bài giảng trong Thánh Lễ Mình Máu Chúa Kitô ngày 14-6-2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục giáo phận Mỹ Tho

    <