Bài giảng lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 2021

    Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ, 29.6 Kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô năm B 2021

    <