Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2021 – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

    Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2021 – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Giám mục GP Mỹ Tho.

    <