Bài giảng lễ Chúa Nhật V Thường niên A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

    Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội trong Thánh lễ chiều Chúa Nhật V Thường Niên năm A.

    <