Bài giảng lễ Chúa Nhật 28 TN ngày 11-10-2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng lễ Chúa Nhật 28 TN ngày 11-10-2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm