Bài giảng lễ Chúa Nhật 18 TN ngày 2-8-2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng lễ Chúa Nhật 18 TN ngày 2-8-2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho.