Bài giảng lễ Chúa Nhật 18 TN ngày 2-8-2020

    Trực tiếp Thánh Lễ

    Bài giảng lễ Chúa Nhật 18 TN ngày 2-8-2020 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});