Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang 2019

    Bài giảng Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang 2019

    Thánh Lễ được cử hành vào lúc 05g00 ngày 15.8.2019 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế và giảng lễ.

    <