Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tại La Vang ngày 26-4-2020

    Trực tiếp Thánh Lễ

    Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tại La Vang ngày 26.4.2020