Bài giảng Chúa Nhật 21 TN năm C

Trực tiếp Thánh Lễ

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã giảng trong Thánh lễ Chúa nhật XXI Thường niên C tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội lúc 18h30 Chúa nhật ngày 25/8/2019. Trong Thánh lễ này, 28 anh chị em dự tòng đã được lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên