More

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam

  1. Anê Lê Thị Thành (Bà Đê)
  2. Anrê Trần An Dũng (Lạc)
  3. Anrê Nguyễn Kim Thông
  4. Anrê Phú Yên
  5. Anrê Trần Văn Trông
  6. Anrê Tường
  7. Antôn Nguyễn Đích
  8. Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)
  9. Augustine Schoeffer Đông
  10. Augustinoâ Phan Viết Huy
  11. Augustinô Nguyễn Văn Mới
  12. Bênađô Võ Văn Duệ
  13. Clêmentê Ignaxio Delgaho Y
  14. Đaminh Cẩm
  15. Đaminh Đinh Đạt
  16. Đaminh Nguyễn Văn Hạnh
  17. Đaminh Huyên
  18. Đaminh Phạm Trọng Khảm
  19. Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo
  20. Ðaminh Hà Trọng Mậu
  21. Ðaminh Nguyên
  22. Đaminh Nhi
  23. Đaminh Ninh
  24. Đaminh Toại
  25. Đaminh Trạch
  26. Ðaminh Vũ Ðình Tước
  27. Đaminh Bùi Văn Úy
  28. Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên
  29. Ðaminh Henares Minh
  30. Emmanuel Lê Văn Phụng
  31. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
  32. Giacôbê Ðỗ Mai Năm
  33. Giêrônimô Liêm
  34. Gioan Baotixita Cỏn
  35. Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành
  36. Gioan Ðạt
  37. Gioan Ðoàn Trịnh Hoan
  38. Gioan Hương
  39. Gioan Charles Cornay Tân
  40. Gioan Ven
  41. Giuse Ðặng Ðình Viên
  42. Giuse Ðỗ Quang Hiển
  43. Giuse Du
  44. Giuse Fernandez Hiền
  45. Giuse Hoàng Lương Cảnh
  46. Giuse Lê Ðăng Thị
  47. Giuse Maria Diaz Sanjuro An
  48. Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên
  49. Giuse Nguyễn Ðình Nghi
  50. Giuse Nguyễn Ðình Uyển
  51. Giuse Nguyễn Duy Khang
  52. Giuse Nguyễn Văn Lựu
  53. Giuse Phạm Trọng Tả
  54. Giuse Trần Văn Tuấn
  55. Giuse Tuân
  56. Giuse Túc
  57. Henricô Gia
  58. Lôrensô Ngôn
  59. Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng
  60. Luca Phạm Viết Thìn
  61. Luca Vũ Bá Loan
  62. Martinô Tạ Đức Thịnh
  63. Martinô Thọ
  64. Matthêu Ðậu
  65. Matthêu Lê Văn Gẫm
  66. Matthêu Nguyễn Văn Phượng
  67. Micae Hồ Ðình Hy
  68. Micae Nguyễn Huy Mỹ
  69. Nicôla Bùi Ðức Thể
  70. Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu
  71. Phanxicô Kính
  72. Phanxicô Phan
  73. Phanxicô Tế
  74. Phanxicô Trần Văn Trung
  75. Phanxicô Xaviê Cần
  76. Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
  77. Phaolô Ðổng
  78. Phaolô Hạnh
  79. Phaolô Lê Bảo Tịnh
  80. Phaolô Lê Văn Lộc
  81. Phaolô Nguyễn Ngân
  82. Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
  83. Phaolô Phạm Khắc Khoan
  84. Phaolô Tống Viết Bường
  85. Phêrô Almato Bình
  86. Phêrô Bắc
  87. Phêrô Borie Cao
  88. Phêrô Ða
  89. Phêrô Đinh Văn Dũng
  90. Phêrô Đinh Văn Thuần
  91. Phêrô Ðoàn Công Quý
  92. Phêrô Ðoàn Văn Vân
  93. Phêrô Hoàng Khanh
  94. Phêrô Lê Tùy
  95. Phêrô Nguyễn Bá Tuần
  96. Phêrô Nguyễn Khắc Tự
  97. Phêrô Nguyễn Văn Ðường
  98. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
  99. Phêrô Nguyễn Văn Lựu
  100. Phêrô Nguyễn Văn Tự
  101. Phêrô Trương Văn Thi
  102. Phêrô Võ Ðăng Khoa
  103. Phêrô Vũ Văn Truật
  104. Philipphê Phan Văn Minh
  105. Simon Phan Ðắc Hòa
  106. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh
  107. Stêphanô Théodore Cuénot Thể
  108. Tôma Ðinh Viết Dụ
  109. Tôma Khuông
  110. Tôma Nguyễn Văn Ðệ
  111. Tôma Toán
  112. Tôma Trần Văn Thiện
  113. Valentinô Berrio Ochoa Vinh
  114. Vincentê Ðỗ Yến
  115. Vincentê Dương
  116. Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm
  117. Vincentê Phạm Hiếu Liêm
  118. Vincentê Tương

  Hot Topics

  Related Articles