More

    Thông Báo Về Việc Rao Tên Các Thầy Sắp Lãnh Chức Linh Mục

    Để Bề trên giáo phận có thể tiếp nhận ý kiến tham vấn về tư cách các Thầy Phó tế sẽ được phong chức Linh mục, xin mọi thành phần Dân Chúa với lương tâm ngay thẳng và tinh thần xây dựng Giáo hội, vui lòng cho Bề trên giáo phận biết về các Thầy có tên sau đây.

    Thông Báo Về Việc Rao Tên Các Thầy Sắp Lãnh Chức Linh Mục

    Hot Topics

    Related Articles