More

  Tân Giám mục Long Xuyên giữ nguyên nhân sự

  Nhân sự của giáo phận Long Xuyên vẫn tiếp tục được duy trì như trước. Đó là mong muốn của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Tân Giám mục Chính tòa Long Xuyên.Tân Giám mục Long Xuyên

  Trong thư gửi toàn thể thành phần dân Chúa trong giáo phận đề ngày 24/02/2019, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản muốn giữ lại toàn bộ nhân sự mà vị tiền nhiệm của ngài, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã bổ nhiệm.

  Theo đó, đấng Bản quyền Giáo phận mới quyết định bổ nhiệm :

  + Cha Luy Gonzaga Huỳnh Phước Lâm tiếp tục là Tổng đại diện giáo phận

  + Cha Micae Lê Xuân Tân tiếp tục là Đại diện giám mục

  + 45 thành viên trong Hội Đồng Linh Mục tiếp tục thi hành vai trò của HĐLM của giáo phận cho đến hết nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2023 ».

  Đồng thời, ngài cũng tha thiết kêu gọi : « Xin các Cha trong Ban tư vấn, các Cha Hạt trưởng, các Cha phụ trách các Ủy ban và Ban, các Cha phụ trách các Đoàn thể đạo đức tiếp tục cộng tác với con ».

  Như tin của Tòa Thánh đã loan vào thứ Bảy, ngày 23/02/2019 vừa qua Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận để Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu từ nhiệm trọng trách coi sóc giáo phận Long Xuyên và ngài bổ nhiệm Đức Cha Phó của giáo phận này Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Chính tòa Long Xuyên.

  Hội Quán

  Hot Topics

  Related Articles