More

    Vũ khúc “Từ bốn phương trời, Kính mừng Nữ Vương”

    Vũ khúc “Từ bốn phương trời, Kính mừng Nữ Vương” do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế khai mạc chương trình Đại hội hành hương Lavang lần thứ 31.[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Vt0jvtkq38U?ecver=1]

    Hot Topics

    Related Articles