Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục 2018 tại Dòng Đa Minh Việt Nam

0
337

Thánh lễ truyền chức linh mục 2018 tại Dòng Đa Mình Việt Nam

Thánh lễ truyền chức linh mục | Dòng Đa Minh Việt Nam 4.8.2018