Trực tiếp: Hoan ca Tạ ơn Hồng Ân Năm Thánh tại Chủng Viện Qui Nhơn

0
130

Hoan ca tạ ơn Năm Thánh Giáo phận Qui Nhơn 25.07.2018