Thánh lễ Cầu Nguyện cho linh hồn Cha Mác Cô Bùi Quan Đức tối 21.5.2018

0
166

Thánh lễ Cầu Nguyện cho linh hồn Cha Mác Cô Bùi Quan Đức tối 21.5.2018