More

  Thánh lễ an táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức

  Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.
  Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn.
  Khẩn Lần đầu: 01.08.1992
  Khẩn Trọn đời: 01.08.1996
  Lãnh sử vụ Linh mục: 04.09.1999
  Đã an nghi trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm
  2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 52 năm làm con Chúa trên
  dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thì hành sử vụ Linh mục.

  Hot Topics

  Related Articles